kontrast
A+ A-
Strona Mszczonowskiego Ośrodka Kultury: www.mok.mszczonow.pl
 Dane

Dane

MOK MSZCZONÓW
NAZWA Mszczonowski Ośrodek Kultury
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-320
MIEJSCOWOŚĆ Mszczonów, ul. Warszawska 33
KONTAKT tel. +48 46 857-16-63
e-mail: mok@mszczonow.pl
DYREKTOR 

mgr Grażyna Pływaczewska
tel. +48 46 857-16-63
e-mail: mok@mszczonow.pl

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2009-11-05 10:54:04.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: +48 46 857 16 63.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jacek.kozinski@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Mszczonowskim Ośrodku Kultury jest:

Jacek Koziński

jacek.kozinski@cbi24.pl

nr telefonu: 575 003 114

 

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:00:42 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:29:36.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:00:42
Data modyfikacji: 2018-12-19 11:29:36
Opublikowane przez: Marek Baumel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Mszczonowski Ośrodek Kultury
ul. ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów
Kierownik Jednostki
mgr Grażyna Pływaczewska
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-16-63
Fax: (+48 46) 857-16-63
e-mail: mok@mszczonow.pl