mok.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury www.mok.mszczonow.pl
Strona główna strona główna 

Dane

MOK MSZCZONÓW
NAZWA Mszczonowski Ośrodek Kultury
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-320
MIEJSCOWOŚĆ Mszczonów, ul. Warszawska 33
KONTAKT tel. +48 46 857-16-63
e-mail: mok@mszczonow.pl
DYREKTOR 

mgr Grażyna Pływaczewska
tel. +48 46 857-16-63
e-mail: mok@mszczonow.pl

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2009-11-05 10:54:04.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: +48 46 857 16 63.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jacek.kozinski@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Mszczonowskim Ośrodku Kultury jest:

Jacek Koziński

jacek.kozinski@cbi24.pl

nr telefonu: 575 003 114

 

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:00:42 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:29:36.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:00:42
Data modyfikacji: 2018-12-19 11:29:36
Opublikowane przez: Marek Baumel
  Biuletyn Informacji Publicznej - mok.bip.gmina.pl